[includes/companyname.htm]
[includes/topnav.htm]  

 

ClipMate

ClipMate spravuje tisíce položek!

Èeský pøeklad Pøemysl Lukavský


 

Program ClipMate vytváøí ze schránky Windows opravdu výkonný nástroj. Vyøezávání/kopírování a vkládání pracuje ve Windows velmi dobøe, pokud pracujete s jednou pøenášenou položkou dat, ale není praktické, pokud potøebujete pracovat s mnoha daty nebo si je chcete zapamatovat déle než do dalšího pøíkazu vyøezání nebo kopírování (tehdy je Windows pøepíše, a chcete nebo ne!). ClipMate pracuje spolu se schránkou Windows a pamatuje si každou vyøezanou nebo kopírovanou položku (text i obrázky). Jakmile jsou data v programu ClipMate, mùžete si vybrat, zda položku automaticky umístíte zpìt do schránky nebo pøímo do používaného programu. Data položky si mùžete prohlížet, upravovat, mìnit jejich formát, pøevést písmena na velká nebo malá, hledat v položkách, pøejmenovávat je, pøeskupovat, zkrátka si vyhrát po libosti. V programu je dokonce zabudována kontrola pravopisu. Pro uskladnìní svých dat si mùžete vytvoøit mnoho sbírek. Pøi jejich tvorbì lze použít rùzná pravidla a pøizpùsobit si je tak k potøebám konkrétního použití. napøíklad mùžete použít "InBox" k pøechodnému odložení a vytvoøit si "bezpeèné sbírky" pro tipy a triky, èasto používané texty, Clip Art, aktuální internetové adresy URL, projekty nebo cokoliv podle svých potøeb. Vyjímeènou vlastností programu ClipMate je postupné vkládání, kterým lze snadno a rychle vložit velké množství dat. S programem ClipMate ve vašich Windows se dùvìrnì známá schránka zmìní na neoèekávanì výkonný nástroj šetøící èas a námahu.

  • Cena: $34.95 USD
  • ClipMate pracuje ve všech verzích Windows od Windows 95 po XP
  • 30 dní jej mùžete volnì zkoušet.
 

  Nákup za Kè v hotovosti poštou u firmy Jimaz (Cena dle kurzu USD/Kè: cca 1 000 Kè vèetnì provize a DPH) (Cena: $34.95 USD)
  Stažení programu ClipMate
  Download Translation File v 7.1.02 (Partial)
Èeský pøeklad Pøemysl Lukavský
Unzip Into ClipMate Language Directory
  Thornsoft pøímo nepodporuje cizojazyèné verze, ale bude-li to nutné, pokusí se o "vynikající" strojový pøeklad. Zde naleznete fórum pro vzájemnou pomoc uživetelù ve vašem jazyce.