[includes/companyname.htm]
[includes/topnav.htm]  

 

ClipMate

ClipMate Binlerce Parçayý Saklar!

Türkçe Çeviri Zeynel Abidin Öztürk tarafýndan yapýlmýþtýr.


 

ClipMate, Windows panosunu geliþtirir ve güçlü bir araç haline getirir. Verileri tek baþýna aktarýrken kes/kopyala/yapýþtýr seçenekleri yeterli olabilir, fakat birçok veriyi taþýmak istiyorsanýz veya veriyi sonraki kopyalama iþleminden daha uzun bir süre saklamak istiyorsanýz yeterli olmayacaktýr. ClipMate, bilinen Windows Panosu ile birlikte çalýþýr ve kestiðiniz veya kopyaladýðýnýz her veriyi hatýrlar (metin ve grafik). ClipMate veriyi aldýðýnda, sadece bir öðeyi seçerek panoya veya kullandýðýnýz uygulamaya direkt olarak geri yerleþtirebilirsiniz. Parçalarý görüntüleyebilir, yazdýrabilir, düzenleyebilir, tekrar biçimlendirebilir, büyük küçük harf dönüþümü gerçekleþtirebilir, arayabilir, yeniden adlandýrabilir ve tekrar sýralayabilirsiniz. Programa entegre, yazým denetim kontrol iþlevi de bulunmaktadýr. Verinizi depolamak için sýnýrsýz sayýda koleksiyon oluþturabilirsiniz. Saklama kurallarý üzerinde tam bir denetim saðlayabilir, böylece koleksiyonun çalýþma yönteminize ayak uydurmasýný saðlayabilirsiniz. Örneðin, her þeyi yakalamak için "Gelenler" koleksiyonunu kullanabilir; Ýpuçlarý, Sýk Kullanýlan Mektup Kapanýþlarý, ClipArt, Ýnternet Adresleri vs. için "Güvenli" koleksiyonlar oluþturabilirsiniz. ClipMate'in özel PowerPaste iþlevi sayesinde büyük miktardaki veriyi süratle ve kolaylýkla yapýþtýrabilirsiniz. lt;br><br>Sürüm 7'deki yenilikler: Genel HýzlýYapýþtýr herhangi bir parçayý çift týklayarak yapýþtýrabilmenize izin verir. Parçalarý programlarýn içersine kolaylýkla sürükleyebilirsiniz. Ýki Monitör ekran yakalama ve sýk kullandýðýnýz ClipMate özelliklerini Windows görev çubuðuna ekleyen yeni "ClipBar". <br><br>Windows yardýmcýnýz ClipMate ile bilindik güçsüz panoyu alýp, beklenmedik bir þekilde güçlü bir zaman tasarrufçusu haline getireceksiniz.

  • Fiyat: $34.95 Amerikan Dolarý
  • ClipMate, Windows 95'den baþlayarak XP'ye kadar tüm Windows sürümlerinde çalýþýr
  • 30 gün ücret ödemeksizin deneyin.
 

  Þimdi Satýn Al (Fiyat: $34.95 Amerikan Dolarý)
  ClipMate'i buradan indirin
  Türkçe Çeviri Zeynel Abidin Öztürk tarafýndan yapýlmýþtýr. v http://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=1642737&referrer=zeynel
Türkçe Çeviri Zeynel Abidin Öztürk tarafýndan yapýlmýþtýr.
http://www.thornsoft.com/dist/ClipMate_MultiEurope.exe
  Thornsoft, Türkçe destek saðlamamaktadýr. Kullanýcýlar arasý iletiþim için Türkçe forumu ziyaret edebilirsiniz.